דע זכויותיך: איסור על אפליה בעבודה

מהי אפליה בעבודה, מהם האיסורים שמטיל החוק על המעביד במסגרת יחסי העבודה לעניין אפליה של עובדים (ודורשי עבודה) ומהם הפיצויים שיכול העובד לתבוע?

נכתב ע"י

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע איסור על מעביד לבצע אפליה במסגרת יחסי עבודה.

מהי מהות האפליה האסורה בעבודה?

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה בשל הנושאים הבאים: מין, נטיה מינית, מעמד אישי (היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן), הריון, טיפול פוריות, טיפול הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה, שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, שירות צפוי בשירות מילואים.
לעניין מילואים, הדבר כולל הן את תדירות שירות המילואים והן את אורך הזמן שלו.

ביחס למי חל איסור האפליה בעבודה?

איסור האפליה חל הן ביחס לעובד של המעביד והן ביחס לדורש עבודה אצלו. הדבר נכון גם ביחס לעובד קבלן כוח אדם או מועמד לעבודה שהופנה אל המעביד ע"י קבלן כוח אדם.

ביחס למה חל איסור האפליה בעבודה?

איסור האפליה חל ביחס לכל הבאים: קבלה לעבודה, תנאים בעבודה, קידום בעבודה, פיטורים, פיצויי פיטורים, הכשרה, השתלמות מקצועית, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

איסור על הרעת תנאי עבודה לצורך תיקון אפליה

החוק קובע שאסור למעביד לגרוע זכות של עובד או לשנות את מצבו לרעה על מנת לתקן אפליה אסורה בתנאי העבודה של עובד אחר.

זכויות הורים: השוואת זכויות עובד (גבר שהוא אב לילד) לאלו של עובדת (אשה שהיא אם לילד)

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שאם תנאי העבודה הנהוגים במקום העבודה מעניקים לעובדת (אשה) זכות בקשר להורות, הרי שזכות זו נתונה גם לעובד (גבר) אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או שבת הזוג שלו היא עובדת (או עצמאית) שלא השתמשה בזכות שלה הקשורה להיותה הורה.
המדובר בזכויות הבאות הקשורות להיות העובד הורה לילד: היעדרות מעבודה בשל מחלה של הילד; יום עבודה מקוצר בשל היות העובד הורה לילד; זכות להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים; השתתפות המעביד בעלות החזקתו של הילד במעון.

איסור דרישת פרופיל צבאי

החוק קובע שלמעביד אסור לדרוש מעובד שלו (או מדורש עבודה) את הפרופיל הצבאי שלו. אם בכל זאת המעביד דרש את הפרופיל הצבאי והעובד סירב למסור אותו, למעביד אסור לפגוע בעובד. אם הפרופיל הצבאי הגיע לידיו של המעביד, אסור למעביד לעשות בו שימוש ביחס לאמור לעיל. האיסור אינו חל על השב"כ והמוסד.

הגנה על עובד שמתלונן בקשר לאפליה אסורה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שלמעביד אסור לפגוע בעובד (בעניינים הנ"ל) בשל תלונה/תביעה של העובד בעניין הנוגע לחוק או משום שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה/תביעה שכזו. הדבר אינו חל על תלונת שווא שנעשה בזדון ובידיעה.

איסור פגיעה על רקע הטרדה מינית

החוק אוסר על מעביד לפגוע בעובד (או בדורש עבודה) בשל הטרדה מינית בעבודה (ע"י המעביד, ממונה או עובד אחר); תלונה/תביעה של העובד בשל פגיעה מינית או סיוע של עובד אחר בקשר לתלונה/תביעה שכזו.

איסור אפליה במודעה בעניין הצעת עבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד לפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, אם יש בה אפליה כאמור לעיל. הצעת העבודה חייבת להיות מצויינת הן בלשון זכר והן בלשון נקבה.

נטל ההוכחה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מטיל על המעביד את הנטל להוכיח שלא פעל בניגוד לאיסורים שבחוק.

פיצויים לעובד שהופלה בניגוד לחוק

הפרת הוראה של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מאפשרת לבית הדין לעבודה לפסוק לעובד (או לדורש העבודה) פיצויים אפילו לא נגרם לו נזק של ממון. בפגיעה על רקע הטרדה מינית, בית הדין לעבודה רשאי לקבוע לעובד הנפגע פיצוי של עד 50000 ש"ח וזאת אף ללא הוכחת נזק!